ΣΤΑΤΙΚΕΣ  ΦΥΛΑΞΕΙΣ

 

Οι ένστολοι φύλακες της T.P.S.  Security έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήρια τον χαρακτήρα, το λευκό ποινικό μητρώο, την υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις, τεστ αντίδρασης - αντίληψης, συστατικές επιστολές, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν παρακολουθήσει  τα προγράμματα εκπαίδευσης της εταιρείας.

 Οι φύλακες επιτηρούν όλα τα συστήματα ασφαλείας, ελέγχουν για πιθανούς κινδύνους, δίνουν σαφή και έγκυρη ενημέρωση των συμβάντων σε κάθε αρμόδια αρχή. Όλοι οι φύλακες είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Επιχειρησιακό Κέντρο της εταιρείας το οποίο συντονίζει και βοηθά στην αποτελεσματικότητα του έργου τους. Τα ακριβή καθήκοντα τους συμφωνούνται από κοινού με τον πελάτη.

Ουδέποτε και για κανένα λόγο αποχωρούν από την φύλαξη εάν δεν προσέλθει ο αντικαταστάτης που προβλέπεται από το πρόγραμμα της Εταιρείας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι σοβαροί, προσεκτικοί, παρατηρητικοί και αποτελεσματικοί, τη δε συμπεριφορά τους προς τρίτους, διακρίνει η ευγένεια, το θάρρος και η αποφασιστικότητα.

Εκτελούν εις το ακέραιον όλα τα καθήκοντα που νομίμως τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες, εξαντλώντας την ενεργητικότητα και την επιμέλεια τους, για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Υποχρέωση τους είναι, η αφοσίωση στην Εταιρεία και η τήρηση της εχεμύθειας, τόσο ως προς τα υπηρεσιακά ζητήματα όσο και ως προς πληροφορίες, που αφορούν σε συναδέλφους και σε πελάτες της Εταιρείας.

Η φύση της εργασίας τους, επιβάλλει πολλές φορές να αναπτύσσουν πρωτοβουλία, να ενεργούν με ιδία ευθύνη και να παίρνουν γρήγορα αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε ετοιμότητα και να γνωρίζουν επακριβώς τα ιδιαίτερα καθήκοντα τους.

Ουδέποτε αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν το φυλασσόμενο χώρο, τις δραστηριότητες ή οποιοδήποτε σχετικό με αυτόν στοιχείο.

Προστατεύουν με κάθε τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση, σωστή χρήση και καλή λειτουργία των τεχνικών μέσων που τους χρεώνονται κατά περίπτωση και υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή απώλεια αυτών .